1. Navicons thi công hạng mục thô dự án FirstHome Premium Bình Dương First Home Premium Bình Dương là dự án thứ hai mang tên Premium và cũng là dự án First home thứ 5 do NHO làm chủ đầu tư triển khai trong năm 2014. Đây sẽ là dự án được xây theo tiêu chuẩn...